Millores en l’eficiència en l’ús de l’aigua

Les barreges farratgeres han demostrat també ser més eficients en l’ús de l’aigua que els monocultius (Chapagain and Riseman, 2015; Liu et al., 2016), i ser més resistents a les sequeres, fins i tot a sequeres extremes (Hofer et al., 2017, 2016). En especial, quan la barreja conté lleguminoses en la composició, tota la comunitat es pot beneficiar de la major disponibilitat de nitrogen, fet que millora la productivitat inclús sota condicions restrictives d’aigua.

Per exemple, en un experiment es va comparar l’ús de l’aigua que feia el blat plantat en monocultiu en comparació amb el blat plantat de forma intercalada amb vàries espècies de lleguminosa, o bé barrejat amb lleguminosa (Chapagain and Riseman, 2015). Els resultats van mostrar clarament que el blat combinat amb lleguminoses feia un ús més eficient de l’aigua que quan estava en monocultiu.

El δ13C ens indica com la planta està intercambiant CO2 i aigua amb l’ambient. Un valor més alt (menys negatiu) indica que les taxes d’intercanvi són més baixes, i per tant  la planta fa un ús més eficient de l’aigua.  δ13C en blat, plantat intercalat 1:1, 2:1, en barreja amb lleguminosa o en monocultiu. Mitjana ± error estàndard. Adaptat de Chapagain and Riseman (2015).